Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.gastroglass.sk, ktorého prevádzkovateľom je GASTROGLASS slovakia s.r.o., Agátová 6, 841 01 Bratislava , IČO: 36 720 216, zapísaná Okr. Súd, Bratislava, Vložka č.: 43898/B, email: predaj@gastroglass.sk , tel. č.: 0915 293 615 písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
 1. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade

so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 1. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; právnická osoba a podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 1. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 1. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.
 1. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 1. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou alebo prevodom (vkladom na účet predávajúceho).
 1. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
 1. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 • vlastnou dopravou
 • Kuriérskou službou DPD v rámci SR a ČR

Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 1. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho, dobierkou alebo pri osobnom odbere pri platbe v hotovosti. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 1. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 1. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
 1. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale bez poškodenia a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
 1. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 1. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • zmenila sa cena dodávateľa produktu
 • vystavená cena produktu bola chybná

Záruka a servis

 1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu www.gastroglass.sk (predávajúci) a jej zákazníkov (kupujúci) v oblasti uplatnenia reklamácie na dodaný tovar. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.
 2. Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje:

 • na vady, ktoré vznikli  nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. nesprávnym ošetrovaním ,zanedbaním údržby) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho
 • v prípade neodborných nedovolených zásahov a úprav  na výrobku
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • ak vada vznikla nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením
 • na vady spôsobené nesprávnym skladovaním
 • na odtrhnuté časti, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru
 • na vady spôsobené vonkajšími vplyvmi ako sú nárazy a pády
 • na škody vzniknuté živelnou udalosťou, násilným poškodením, vplyvom poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych alebo neobvyklých podmienkach
 1. Povinnosti kupujúceho pri nákupe cez internetKupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar  rozbaliť, skontrolovať stav produktu a jeho funkčnosť. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať. Prípadné vady je potrebné ihneď nahlásiť našej firme.
 • V prípade reklamácie je kupujúci povinný najneskôr do 24 hodín od uvedeného stavu vadu- reklamáciu nahlásiť a výrobok nepoužívať.
  Podmienkou uznania reklamácie je, že reklamovaný tovar musí byť zabalený v obale. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho ku predávajúcemu si hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
 • V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vady. V prípade, že je vada neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 • Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 • Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, formou SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 1. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 1. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2016.

Partneri